GYF / Utveckling & kvalitet / Jämställdhet

Jämställdhet

Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2009 aktivt och systematiskt arbetat med att implementera genus och jämställdhet i verksamheten och har en jämställdhetsplan som utgår från de regionala tillika nationella jämställdhetsmålen.

Från och med höstterminen 2022 tillämpas även ändringar i läroplanen som stärker jämställdhetsuppdraget på gymnasiet. Ändringarna ska motverka begränsande könsmönster och aktivt främja jämställdhet. 

Du som elev ska möta en skola där genus och jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är värden som vi tar på allvar! 

  • Varje skola arbetar långsiktigt med jämställdhetsmål och handlingsplaner
  • Personal har kunskap i frågan och ges kompetensutveckling vid behov
  • Frågor kring genus och jämställdhet tas upp i undervisningen
  • Verksamheten strävar efter att ha en genusmedvetenhet i allt vi gör

I jämställdhetsarbetet arbetar förbundet med att aktivt motverka diskriminering utifrån diskrimineringslagens två diskrimineringsgrunder kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Var och en ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och inte styras eller begränsas av stereotypa föreställningar om kvinnor respektive män samt kulturella normer kopplade till könen.

Det centrala jämställdhetsnätverket

Förbundet har sedan 2009 ett nätverk av medarbetare från våra skolor som har till uppgift att stötta och utveckla jämställdhetsarbetet.