GYF / Om oss / Personuppgifter och dataskydd

Personuppgifter och dataskydd

När du lämnar dina uppgifter till oss på Kalmarsunds gymnasieförbund så vill vi att du ska känna dig trygg.

Kalmarsunds gymnasieförbund behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att kunna utföra den uppgift som avses och för att t.ex. kunna ge dig bättre service. I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Här kan du läsa om hur Kalmarsunds gymnasieförbund hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

 • ett namn
 • en postadress
 • en e-postadress
 • personnummer
 • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)

Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Kalmarsunds gymnasieförbund behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att kunna utföra den uppgift som avses och för att t.ex. kunna ge dig bättre service.  Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, vårdnadshavare, och/eller är bosatt i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås och har kontakt med gymnasieförbundets skolor. 

När får vi behandla personuppgifter?

För att vi ska få behandla personuppgifter så krävs det att vi gör det på en laglig grund. Det finns olika lagliga grunder att luta sig mot:

 • samtycke
 • avtal
 • rättslig förpliktelse
 • skydda intressen
 • allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • berättigade intressen

Många personuppgiftsbehandlingar inom gymnasieförbundet grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder fotografier/filmer inhämtar vi ditt samtycke. 

Samtycken

Kalmarsunds gymnasieförund inhämtar samtycke avsende två saker.

 1. Samtycke för elev att medverka på fotografering och filmning.
 2. Samtycke för vårdnadshavare gällande kontaktuppgifter för utskick av information från skolan.

Samtycke för fotografering och filmning kan lämnas av elev över 16år med BankID. Elev under 16år krävs signering av vårdnashavare. Samtycke är alltid frivilligt.

Om du inte kan fylla i e-tjänsten finns det möjlighet att få tillgång till en pappersblankett. I så fall kontaktar du en kommunikatör på gymnasieförbundet.

Kontaktuppgifter

Återkallande av samtycke
Samtycke kan alltid återkallas. Använd samma länk/tjänst för att återkalla samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi följer vår dokumenthanteringsplan för gallring och arkivering. 

Dina rättigheter

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Kalmarsunds gymnasieförbund har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Kalmarsunds gymnasieförbund så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Kalmarsunds gymnasieförbund att dina personuppgifter behandlas av Kalmarsunds gymnasieförbund och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför vi behandlar dem
 • Vilka personuppgifter som vi behandlar
 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
 • Hur länge personuppgifterna behandlas
 • Information om vilka rättigheter du har
 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
 • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Kalmarsunds gymnasieförbund har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Kalmarsunds gymnasieförbund:

Kalmarsunds gymnasieförbund, org. nr. 832401-6453, Box 865, 391 28 Kalmar, 0480-45 15 00, This is an email address

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:
Hans Gustavsson
This is an email address
telefon 0480-45 16 07.

Personuppgiftsansvarig

Förbundsdirektionen i Kalmarsunds gymnasieförbund är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. De ansvarar för att all behandling av personuppgifter sker på ett lagligt sätt.

Kalmarsunds gymnasieförbund
Box 865,
391 28 Kalmar
tel. 0480-45 15 00
This is an email address