GYF / Nyhetslista / Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har kvalitetsgranskat KSGYF

Publicerad: 2018-02-20 11:10

I november 2017 gjorde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av ett antal huvudmän vad gäller styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Granskningen har genomförts i 30 kommuner och för närvarande finns 13 beslut publicerade i SIRIS. På det stora hela så var beskedet från Skolinspektionen, för Kalmarsunds gymnasieförbunds del, mycket positivt. På område efter område säger Skolinspektionen att förbundet i granskningens frågeställningar fungerar väl. Inspektionen meddelar att de identifierat ett utvecklingsområde vilket är att förbundets huvudman behöver följa upp den arbetsplatsförlagda utbildningen på ett övergripande plan.

Granskningen genomfördes genom att Skolinspektionen utförde ett antal intervjuer i grupp och enskilt med presidiet, förbundschefen, delar av förbundsstaben och ett urval av rektorerna. De övergripande frågeställningarna som låg i fokus under intervjuerna var:

  • Hur styr huvudmannen mot det kompensatoriska uppdraget?
  • Hur genomför huvudmannen uppföljning av gymnasieskolan?
  • Hur verkar huvudmannen för att elever får ett allsidigt utbud av program?

När det gäller Huvudmannens styrning mot kompensatoriska uppdraget så är det 7 av 13 huvudmän som får godkänt, varav en av dessa är Kalmarsunds gymnasieförbund. Gällande Huvudmännens erbjudande om allsidigt urval av nationella program så får samtliga huvudmän i granskningen godkänt. För det tredje området Huvudmannens styrning mot det kompensatoriska uppdraget får fyra av tretton godkänt. Inom detta område har Skolinspektionen utkristalliserat tre identifierade utvecklingsområden inom vilka skolhuvudmännen måste höja kvalitén. Det är uppföljning och analys av introduktionsprogram, uppföljning och analys av APL samt en förbättring av det systematiska kvalitetsarbetet. Av de tretton huvudmännen var det bara två som inte fick någon anmärkning alls.

Utdrag ur Skolverkets granskning av Kalmarsunds gymnasieförbund:
Huvudmannens styrning mot det kompensatoriska uppdraget

...Granskningen visar att huvudmannen har ett resursfördelningssystem som innehåller kompenserande variabler genom att resurser fördelas med hänsyn till elevernas tidigare skolresultat....

....Huvudmannen har antagit sex "prioriterade områden" samt ett antal "specifika prioriteringar och satsningar" inom verksamheten som man genom det systematiska kvalitetsarbetet identifierat vara i behov av förstärkning utifrån en analys av elevernas måluppfyllelse.

Huvudmannens uppföljning av gymnasieskolan
Skolinspektionen bedömer att GYF behöver utveckla uppföljningen av APL. Granskningen visar att elevernas APL följs upp inom ramen för de träffar med branschråd som förbundsstyrelsens presidium genomför samt i utbildningarnas programråd. Uppföljningen av elevernas APL ingår dock inte i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete...
...När det gäller individuella program så får styrelsen tätare delrapporter om verksamheten under verksamhetsåret. Årliga uppföljningar görs bland annat av andelen elever som når behörighet till nationella program...

....Styrkedjans alla led är delaktiga i analys och uppföljning av de prioriterade områdena samt de specifika prioriteringarna och satsningarna och Skolinspektionens bedömning är att arbetet är väl fungerande.

Huvudmannens erbjudande om allsidigt urval av nationella program
Skolinspektionens bedömning är att GYF erbjuder ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar.
...För program som huvudmannen inte själv erbjuder har huvudmannen ett sam-arbete inom region Samverkan sydost som innebär att förbundets elever har tillgång till samtliga nationella program samt ett stort antal inriktningar.

Huvudmannens styrning - områden (13 beslut)
 

Uppföljning för KSGYF gäller APL, IM och PDCA.
 

Syftet med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är att granska kvaliteten i skolväsendet och bidra till utveckling genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområden. Granskningarna utgår från nationella mål och riktlinjer med stöd av forskningsresultat och beprövad erfarenhet och inriktas mot olika kvalitetsaspekter. Skolinspektionen bedömer verksamheten på några slumpvis utvalda skolor och visar på styrkor och svagheter. Målet är en bättre undervisning på de granskade skolorna, med fokus på elevernas kunskapsresultat. När Skolinspektionen är klar med en kvalitetsgranskning presenterar myndigheten det samlade resultatet av granskningen i en övergripande rapport. Myndigheten skriver också en särskild rapport för varje granskad verksamhet med bedömningar av situationen på var och en av de verksamheter som har granskats.