GYF / Om oss / Organisation

Gymnasieförbundets organisation

 

Organisationsschema i större format >>

Styrelsen

Styrelsen är det högsta beslutande organet i Kalmarsunds gymnasieförbund och har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet. Delegationsordningen förtecknar de ärenden där styrelsens beslutanderätt har delegerats till arbetsutskottet eller till enskilda tjänstemän för beslut.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är ett utskott som bereder de ärenden som skall behandlas i förbundsstyrelsen.

Presidiet

Presidiet består av ordförande och vice ordförande som planerar och förbereder förbundsstyrelsens sammanträden.

Förbundschefen

Förbundschefen är förbundets högste tjänsteman och har det yttersta ansvaret mot huvudmannens styrelse.

Förbundskontoret

Förbundskontoret är direkt underställd förbundschefen, ekonomichefen eller administrativa chefen, men är inte överställd någon personal på enheterna. Förbundschefen kan vid behov utse en ställföreträdare. Förbundskontoret leds av förbundschefen och består av kvalificerade stödfunktioner som samordnar och ansvarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, kansli, arbetsrätt, arbetsmiljö, personal, IT med mera. Förbundskontoret biträder styrelsens, förbundschefens och enheternas behov av spetskompetenser och kan knyta till sig ytterligare experthjälp vid behov eller under vissa projektperioder. Staben tar också fram professionella beslutsunderlag, konsekvensanalyser, utredningsarbeten och dylikt.

Verksamhetsområdeschefen

Verksamhetsområdeschefen leder och utvecklar skolverksamheterna inom förbundet och är personalansvarig för rektorer, IKT-pedagoger, skolpsykolog och planeringschef. Verksamhetsområdeschefen har det övergripande ansvaret för att våra skolor drivs och utvecklas med hög kvalitet och effektivitet.

Skolorna

Skolorna är organiserade i skolenheter där rektor är pedagogisk ledare för lärare och elever inom sin skolenhet. Rektor har det pedagogiska ansvaret för skolenheten och skall på ett effektivt sätt organisera och leda arbetet inom enheten.

I sin myndighetsutövning arbetar rektor utifrån skollagen, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och gymnasieförbundets mål och vision.