GYF / Om oss / Policys och planer / Finanspolicy

Finanspolicy

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom förbundet ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.

För förvaltningen av förbundets pensionsmedel ska en särskild policy fastställas av direktionen.

Syftet med finanspolicyn är att:

  • Fastställa finansverksamheten mål
  • Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
  • Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten
  • Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten

Läs hela finanspolicyn här>>