GYF / Om oss / Policys och planer / Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan 2019-2022

För personal och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Jämställdhetsarbetet ska förbättra verksamheten, höja kvalitén och säkerställa att utbildningsnivån är bra och likvärdig oavsett kön och könsidentitet eller könsuttryck. Jämställdhet ska prägla organisationen och dess verksamhet, både från ett medarbetarperspektiv och från ett elevperspektiv. På en jämställd arbetsplats värderas alla elevers och medarbetares kompetens och erfarenheter utifrån samma grund oavsett genus.

Syftet med jämställdhetsplanen är att göra det tydligt för chefer, medarbetare och elever hur förbundet lever upp till intentionerna i mål, policy och lag. Planen med tydligt mätbara mål och konkreta aktiva åtgärder för att nå målen, är en vägledning för chefer, medarbetare och elever i arbetet med jämställdhet.

Att förbättra förutsättningarna för en jämställd verksamhet innebär att förbundet måste ha en fortsatt systematisk strategi för att öka kunskapen och höja medvetenheten, förändra attityder samt följa upp upprättade handlingsplaner.

Utgångspunkt för arbetet förutom det övergripande nationella jämställdhetspolitiska målen är diskrimineringslagen, skollagen och läroplanen som anknyter till jämställdhetsområdet. Vad gäller inre kvalitet så finns förbundets jämställdhetsvision, jämställdhetspolicy, personalpolitiska program samt huvudmannens plan mot kränkande behandling och skolornas aktiva arbete mot diskriminering och trakasserier.

Läs hela jämställdhetsplanen här>>

Vision

Kalmarsunds gymnasieförbund är en jämställd organisation vilket skapar en effektiv och attraktiv verksamhet.

Policy

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet i Kalmarsunds gymnasieförbund ska behandlas likvärdigt, utan förutfattade meningar kring kön. Elever och personal ska känna trygghet och lika värde. Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.