GYF / Om oss / Policys och planer / Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program

Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en attraktiv arbetsplats där alla ska kunna känna trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang. Utan en god arbetsmiljö är inte heller grunden för ett hållbart arbetsliv möjligt.

Under våren 2017 fick förbundskontoret i uppdrag av förbundsstyrelsen att ta fram ett personalpolitiskt program och en kompetensförsörjningsplan. Styrelsens mål för det personalpolitiska arbetet är att skapa en attraktiv arbetsplats för såväl nuvarande som potentiella medarbetare och chefer. 

Det personalpolitiska programmet för Kalmarsunds gymnasieförbund antogs av förbundsstyrelsen 2017-08-31 och har reviderats 2018 & 2020.

Programmet utgår från våra fyra kärnvärden som vi gemensamt tog fram i vårt varumärkesarbete:

  • Mångfald och framtidsmöjligheter
  • Trygghet skapar trivsel
  • Digital kompetens i framkant
  • Engagemang och glädje ger utveckling

Programmet bygger också på vår värdegrund som vi sammanfattar i sex hörnstenar:

  • Medarbetarskap
  • Ledarskap
  • Hållbart arbetsliv
  • Kompetens
  • Jämställdhet och mångfald
  • Lönepolitik

Den viktigaste samspelsfunktionen för den goda arbetsplatsen är chef och medarbetare. Vi har därför valt att spegla de sex hörnstenarna ur ett chefs- respektive medarbetarperspektiv.

”Vi är varandras arbetsmiljö”!

Programmet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida som ett styrande dokument. Implementering av programmet påbörjas under hösten 2017. Ansvarig för implementeringen är respektive chef som planerar och lägger upp det arbetet för sin enhet och sina medarbetare.

Kompetensförsörjningsplanen innehåller strategier och förslag på åtgärder för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Det fortsatta arbetet blir att bryta ner planen i aktiviteter som får prissättas och prioriteras. Bedömning av och avsättning för kostnader kopplade till kompetensförsörjningsplanen sker inom befintlig ram i årliga budgetberedningar med start 2018.