GYF / Om oss / Förbundsstyrelsen / Förbundsordning

Förbundsordning

Förbundsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 14 juni 2004, § 63, av kommunfullmäktige i Kalmar den 24 maj 2004, § 76, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 21 juni 2004, § 57 och av kommunfullmäktige i Torsås den 16 juni 2004, § 28.)

§ 1 Medlemmar i förbundet

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund enligt kommunallagen. Medlemmar i förbundet är de fyra kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

§ 2 Förbundets säte

Gymnasieförbundet har sitt säte i Kalmar.

§ 3 Förbundets uppgifter

  1. Kalmarsunds gymnasieförbund är huvudman för ungdomars gymnasieutbildning i de fyra medlemskommunerna, med undantag för utbildning som bedrivs av Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län eller av fristående skolor. Vidare är Torsås kommun huvudman för Torsås korrespondensgymnasium.
    Kalmarsunds gymnasieförbund är – om respektive medlemskommun så beslutar – huvudman för svenska för invandrare (sfi), vuxen-utbildning för utvecklingsstörda (särvux) och grundläggande vuxenutbildning.
  2. Gymnasieförbundet ska också på uppdrag av respektive kommun vara huvudman för och genomföra annan vuxenutbildning i den omfattning och med den inriktning som dessa bestämmer.
  3. Gymnasieförbundet kan också genomföra uppdragsutbildning eller annan utbildning.

§ 4 Förbundets organisation

Förbundsdirektion (styrelse)
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund med en förbundsdirektion (styrelse).

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Enligt bestämmelserna i kommunallagen får väljas "endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige". Styrelsen väljs för fyra år fr.o.m. den 1 januari året efter det att val ägt rum till kommunfullmäktige.

Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs av medlemskommunerna enligt följande:
Borgholms kommun väljer två ledamöter och två ersättare
Kalmar kommun väljer fem ledamöter och fem ersättare
Mörbylånga kommun väljer två ledamöter och två ersättare
Torsås kommun väljer två ledamöter och två ersättare.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska utses bland de ledamöter som representerar Kalmar kommun, medan vice ord-föranden ska utses bland ledamöterna från övriga medlemskommuner i för-bundet.

Arbetsutskott
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott som i första hand har som uppgift att bereda ärenden som ska behandlas av styrelsen. I övrigt beslutar styrelsen om arbetsutskottets närmare uppgifter och formerna för utskottets arbete.

Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Ersättare får delta i arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot inte har möjlighet att närvara.

Två ledamöter och två ersättare i arbetsutskottet ska utses bland företrädarna för Kalmar kommun, medan en ledamot och en ersättare ska utses bland företrädarna för var och en av de övriga tre medlemskommunerna. Arbets-utskottet ska spegla den politiska sammansättningen i styrelsen.

Styrelsens ordförande och vice ordförande ska vara ordförande respektive vice ordförande i arbetsutskottet.

Ordförande
Det åligger styrelsens ordförande särskilt att med uppmärksamhet följa och ta initiativ i frågor av betydelse för

- gymnasieförbundets utveckling och ekonomiska intressen
- effektiviteten i verksamheten.

Ordföranden representerar gymnasieförbundet vid konferenser, sammanträden och i andra officiella sammanhang om det inte bestämts annat.

§ 5 Styrelsens sammanträden

Kallelser
Ordföranden ansvarar för att kallelse, föredragningslista och handlingar skickas ut till styrelsens ledamöter och ersättare. Kallelsen ska innehålla tid och plats för sammanträdet.

Ersättare
Ersättarna ska underrättas om styrelsens sammanträden. De har rätt att yttra sig på sammanträdena och få sin mening antecknad till protokollet.

Ersättarna får bara delta i besluten då de tjänstgör. Detta gör de i den ordning som kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämt vid valet.

Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i sammanträdet utser styrelsen en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande till dess att den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att under denna tid vara ordförande.

Jäv
Den som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid handläggningen av detta ärende.

Justering av protokoll
Styrelsen utser för varje sammanträde en ledamot att tillsammans med ordföranden justera styrelsens protokoll.

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation
Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut ska detta anmälas innan sammanträdet är slut. Vill ledamoten dessutom motivera reservationen ska detta göras skriftligt och lämnas in innan protokollet justeras.

§ 6 Offentliga sammanträden

Styrelsens sammanträden ska vara offentliga, om inte styrelsen beslutar annat. När styrelsen behandlar ärenden som avser myndighetsutövning eller det förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen ska dock detta alltid ske inom stängda dörrar.

Det sammanträde då budgeten fastställs ska enligt bestämmelserna i kommunallagen vara offentligt.

§ 7 Revision

Kalmarsunds gymnasieförbund ska ha fyra revisorer och fyra revisorsersättare. De väljs för granskning av den verksamhet som bedrivs av gymnasieförbundet under den mandatperiod på fyra år som gäller för styrelsen.

Borgholms kommun, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun väljer vardera en revisor och en ersättare. De väljs bland revisorerna i respektive kommun. Den revisor som väljs av kommunfullmäktige i Kalmar ska vara sammankallande.

Revisorerna beslutar – enligt bestämmelserna i kommunallagen – själva vilka sakkunniga de ska anlita för att biträda vid granskningen.

Revisorerna ska efter granskning av gymnasieförbundets verksamhet lämna en revisionsberättelse till var och en av de fyra medlemskommunerna. Kommunfullmäktige i Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås beslutar därefter i frågan om ansvarsfrihet.

§ 8 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden

Justering av protokoll och andra tillkännagivanden ska ske på Kalmar kommuns anslagstavla.

§ 9 Ersättningar till förtroendevalda

Förtroendevalda erhåller arvoden och andra ersättningar enligt samma regler som gäller för Kalmar kommuns förtroendevalda. Årsarvodena för ordföranden och vice ordföranden ska därvid beräknas efter en sysselsättningsgrad på 50 respektive 30 procent.

För förtroendevalda med fast arvode gäller samma bestämmelser för pensionsförmåner och grupplivskydd som för Kalmar kommuns förtroendevalda.

§ 10 Täckning av förbundets kostnader

Kostnaderna för förbundet verksamhet ska – till den del de inte täcks på annat sätt – täckas på följande sätt:

Kostnaden för ungdomars gymnasieutbildning ska fördelas proportionellt mellan medlemskommunerna i förhållande till det verkliga antalet ungdomar i åldersgruppen 16-19 år den förste januari det aktuella budgetåret.

Kostnaden för svenska för invandrare (sfi), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), grundläggande vuxenutbildning och annan vuxenutbildning ska täckas enligt särskilda överenskommelser mellan gymnasieförbundet och respektive medlemskommun eller samverkande medlemskommuner.

§ 11 Upprättande av budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet samt medlemskommunernas insyn i övrigt

Gymnasieförbundet ska upprätta sin budget inom de ekonomiska ramar och övriga riktlinjer som medlemskommunerna enats om. Budgeten för kommande år ska fastställas av styrelsen för november månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret, liksom en planering för ytterligare två år.

Gymnasieförbundet ska löpande följa upp sin verksamhet och ekonomi. Rapporter ska lämnas till styrelsen minst sex gånger per år. Gymnasieförbundet ska lämna budgetuppföljningar till de olika medlemskommunerna enligt den ordning som dessa tillämpar. Om budgetuppföljningarna pekar på ett befarat budgetunderskott ska förbundet vidta åtgärder för att kunna hålla budgeten.

Gymnasieförbundet ska vidare lämna de övriga uppgifter och rapporter som de olika medlemskommunerna begär. Förbundet ska också fortlöpande översända protokoll från styrelsens sammanträden till medlemskommunerna.

§ 12 Andel i tillgångar och skulder

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till de bidrag som de tillskjutit till verksamheten.

§ 13 Utträde ur förbundet

Kalmarsunds gymnasieförbund är bildat för obestämd tid. Om en medlemskommun vill utträda ur förbundet ska detta ske vid det årsskifte som infaller närmast efter det att ett år gått från det att medlemskommunen meddelat sitt beslut att utträda ur förbundet.

§ 14 Förbundets likvidation

Om en medlem utträder ur förbundet träder förbundet i likvidation om inte övriga medlemskommuner kommer överens om annat. Förbundet träder också i likvidation om medlemskommunerna beslutar att gymnasieförbundet ska avvecklas.

Vid en likvidation av förbundet ska de tillgångar som förbundet har fördelas mellan medlemskommunerna enligt den fördelningsgrund som gäller enligt § 12 i denna förbundsordning.

§ 15 Tvister

Tvister mellan förbundet och en medlem/flera medlemmar ska i första hand lösa genom en frivillig uppgörelse. Om detta inte är möjligt ska tvisten avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.

Övergångsbestämmelser

Denna förbundsordning ska gälla fr.o.m. den 1 juli 2004.