Direktionen

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden

2019-08-29
2019-05-23

2019-04-25
2019-03-28
2019-02-28

2019-01-30

2019-01-30

§ 1 Val av mötesordförande - B
§ 2 Val av förbundsordförande för mandatperioden 2019-2022 - B
§ 3 Val av vice förbundsordförande för mandatperioden 2019-2022 - B
§ 4 Val av ordinarie ledamöter och personliga ersättare i arbetsutskottet, tillika personaldelegation, för mandatperioden 2019-2022 - B
§ 5 Sammanträdes- och utbildningsplan för styrelsen 2019 - B
§ 6 Anmälningsärenden - B
§ 7 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 8 Praktisk information till ny styrelse - I
§ 9 Presentation av Kalmarsunds gymnasieförbund - I
§ 10 Presentation av skolorna och verksamheten - I
§ 11 Strategi för att möta ökade elevkullar i lunchrestaurangerna - I
§ 12 Policy för hälsofrämjande arbetsmiljö - revidering - I

2019-02-28

§ 13 Arbetsmiljöpolicy för hälsofrämjande arbetsmiljö - B
§ 14 Anmälningsärenden - B
§ 15 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 16 Ekonomiskt läge 2019 inklusive åtgärder - I
§ 17 Statsbidraget "Utbildningsplikten" - medlemskommunernas hantering - I
§ 18 Navigatorskolan - en variant inom introduktionsprogrammet, individuellt alternativ - I
§ 19 Redovisning av enkät till förtroendevalda om mandatperioden 2015-2018 - I
§ 20 Budgetkonferensen 24-25 oktober 2019 - ändring av tid - I
§ 21 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I
§ 22 Information från förbundschefen
- Skolinspektionens uppdrag samt aktuella skolinspektioner

2019-03-28

§ 23 Godkännande av Årsredovisning 2018 - B 
§ 24  Organisationsförändring inom introduktionsprogrammet, individuellt alternativ - Navigatorskolan - B
§ 25  Anmälningsärenden - B 
§ 26 Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 27  Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2019/2020 - I 
§ 28  Lärling restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering - I 
§ 29  Lärling hotell- och turismprogrammet - I 
§ 30  Remisser från Skolinspektionen - I 
§ 31  Information från förbundsdirektören
- Dialogmöte med yrkesbranscherna
- Jämförelse av kostnadsnivåer 

2019-04-25

§ 32 Införande av lärlingsförlagd utbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering - B
§ 33 Införande av lärlingsförlagd utbildning inom hotell- och turismprogrammet - B
§ 34 Ny inriktning på fordon och transportprogrammet; lärling karosseri och lackering - B
§ 35 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2019/2020 - B
§ 36 Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola vid Calmare Internationella skola i Kalmar kommun - B
§ 37 Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola vid Thoren Business School i Kalmar kommun - B
§ 38  Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid Fria Läroverken i Kalmar kommun - B 
§ 39  Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om förnyat godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid Dag Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar kommun - B 
§ 40  Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats - B 
§ 41  Regler för inackorderingstillägg - B 
§ 42  Anmälningsärenden - B 
§ 43  Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 44 Budgetprognos efter tre månader - I 
§ 45  Revisionsberättelse för år 2018 - I 
§ 46  Jämställdhetsplan 2019-2022 - I 
§ 47  Ansökan om yrkeshögskoleutbildning vid Axel Weüdelskolan - Projektledare inom hållbar besöksnäring - I 
§ 48  Inkommen skrivelse gällande särskilt begåvade elever - I 
§ 49  Information från förbundsdirektören - I 

2019-05-23

§ 50 Yttrande till Kalmar kommun gällande lokal strategi för funktionshinderfrågor - B
§ 51 Revidering av dokumenthanteringsplan - B
§ 52 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning vid Axel Weüdelskolan - Projektledare inom hållbar besöksnöring - B
§ 53 Jämställdhetsplan 2019-2022 - B
§ 54 Instruktion för förbundschefen - B
§ 55 Anmälningsärenden - B
§ 56 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 57 Implementering av barnkonventionen i Kalmar kommuns verksamhet - I
§ 58 Information från ekonomichefen - I

2019-08-29

§ 59 Revidering av avtal för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost - B
§ 60 Anmälningsärenden - B
§ 61 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 62 Presentation av skolpsykologens utvecklingsarbete inom elevhälsan - I
§ 63 Begäran om utdrag ur belastningsregistret - I
§ 64 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats - I
§ 65 Finanspolicy - I
§ 66 Kvalitetsuppföljningar - I
- Trivselenkät vårterminen 2019
- Kursutvärderingar läsåret 2018/2019 
§ 67 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I
§ 68 Information från förbundschefen - I
- Skolinspektionens regelbunda tillsyn våren 2019