Direktionens protokoll 2020

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden

2020-10-22
2020-09-24
2020-08-28
2020-06-16
2020-05-28
2020-04-30
2020-04-02
2020-02-27
2020-01-30

2020-01-30

§ 1 Anmälningsärenden - B
§ 2 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 3 Uppföljning av värdegrundsarbetet - I
§ 4 Ung Företagsamhet på introduktionsprogrammet, språkintroduktion - I
§ 5 Läsårstider 2021/2022 - 2025/2026 - I
§ 6 Redovisning av CAN-enkäten - I 
§ 7 Information om introduktionsprogrammet, individuellt alternativ - I
§ 8 Information om pågående anställningsstopp - I
§ 9 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I
§ 10
Information från förbundschefen 
- Redovisning av statistik gällande gymnasieexamen

2020-02-27

§ 11 Godkännande av årsredovisning 2019 - B
§ 12 Läsårstider 2021/2022 - 2025/2026 - B
§ 13 Anmälningsärenden - B
§ 14 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 15 Information från förbundschefen - I
- Betygsutredningen våren 2018 (U 2018:03) 

2020-04-02

§ 16 Coronaviruset, covid-19 - Riskbedömning och sårbarhetsanalys - I
§ 17 Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet efter Agneta Stjärnlöv (M) - B
§ 18 Sammanträde på distans - B
§ 19 Anmälningsärenden - B
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 21 Uppföljning av personalpolitiska programmet och strategisk kompetensförsörjning - I
§ 22 Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2020/2021 - I
§ 23 Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2020/2021 - I
§ 24 Revisionsberättelse för år 2019

2020-04-30

§ 25 Coronaviruset - Riskbedömning och sårbarhetsanalys - I
§ 26 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2020/2021 - B
§ 27 Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2020/2021 - B
§ 28 Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola vid Calmare Internationella Skola i Kalmar kommun - B
§ 29 Anmälningsärenden - B
§ 30 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 31 Budgetprognos efter tre månader - I
§ 32 Ny inriktning på VVS- och fastighetsprogrammet läsåret 2021/2022, ventilation lärling - I
§ 33 Ekonomiprogram på Jenny Nyströmsskolan 2021/2022 - I
§ 34 Trygghet och säkerhet - pågående åtgärder i skalskyddet - I
§ 35 Information från förbundsdirektören
- Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola
- Betygsutredningen 2018
- Inställda aktiviteter 2020 pga Corona

2020-05-28

§ 36 Coronaviruset - Riskbedömning och sårbarhetsanalys utifrån distans- och fjärrundervisning samt uppföljning av sjukskrivningar - I
§ 37 Undervisningen på gymnasiesärskolan - I
§ 38 Ny inriktning på VVS- och fastighetsprogrammet läsåret 2021/2022, ventilation lärling - B
§ 39 Ekonomiprogram på Jenny Nyströmsskolan läsåret 2021/2022 - B
§ 40 Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet efter Jan-Olof Forslund (S) - B
§ 41 Kalmarsunds gymnasieförbund 25 år - Jubileumsgåva - B
§ 42 Anmälningsärenden - B 
§ 43 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 44 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning vid Axel Weüdelskolan; IT-infrastrukturspecialist - I 
§ 45 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning vid Axel Weüdelskolan; Processledare inom hållbar besöksnäring - I
§ 46 Krisberedskapsplan med kommunikationsplan i kris - I 
§ 47 Tillsättning av tjänst som tillförordnad förbundsdirektör - I 
§ 48 Information från förbundsdirektören och verksamhetsområdeschefen - I
- Förbundets riktlinjer för studenten 2020 

2020-06-16

§ 49 Coronaviruset - Uppföljning av studenten, öppning av skolorna - I
§ 50 Bemanningsplanering vid förbundskansliet hösten 2020 - I
§ 51 Krisberedskapsplan med kommunikationsplan i kris - B
§ 52 Anmälningsärenden - B
§ 53 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 54 Tillsättning av tjänst som tillförordnad förbundsdirektör - B

2020-08-28

§ 55 Presentation av ny rektor vid Jenny Nyströmsskolan (I)
§ 56 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning vid Axel Weüdelskolan; Cloud and IT-infrastructure specialist - B
§ 57 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning vid Axel Weüdelskolan; Processledare inom hållbar besöksnäring - B
§ 58 Delegering av beslut enligt förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta angående gymnasieskolan - B
§ 59 Anmälningsärenden - B
§ 60 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 61 Information om skolstarten - I 
§ 62 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats - I 
§ 63 Kvalitetsuppföljningar - I
- Trivselenkät vårterminen 2020
- Kursutvärderingar läsåret 2019/2020 
§ 64 Förstudie oönskade händelser - I 
§ 65 Rekrytering av förbundsdirektör - I 
§ 66 Donation av romerska mynt till Uppsala Universitet - I 
§ 67 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I 
§ 68 Uppföljning av gymnasieförbundets varumärkesarbete och kommunikativa löften - I 
§ 69 Information från tf förbundsdirektören - I
- Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset 

2020-09-24

§ 70 Tillsättning av förbundsdirektör och skolchef - B
§ 71 Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats - B
§ 72 Sammanträdesplan för direktionen 2021 - B
§ 73 Upphävande av beslut 2019-01-24 om anställningsstopp - B
§ 74 Presentation av skolpsykolog - I
§ 75 Anmälningsärenden - B
§ 76 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 77 Information om verksamheten vid Ölands utbildningscenter - I
§ 78 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 79 Lägesrapport efter årets antagning - I
§ 80 Information om biblioteksverksamheten - I
§ 81 Information från tf förbundsdirektören - I

2020-10-22

§ 82 Godkännande av delårsbokslut 2020 - B
§ 83 Anmälningsärenden - B
§ 84 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 85 Förslag på preliminär utbildningsorganisation 2021/2022 - I
§ 86 Revidering av ANDT-policy - I
§ 87 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
§ 88 Information från ekonomichefen - I