Protokoll 2017

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden 

2017-12-14
2017-11-23
2017-11-03
2017-09-28
2017-08-31
2017-06-01

2017-04-27
2017-03-30
2017-02-23 
2017-02-01


2017-02-01  Till protokollet>>
§ 1 Revidering av sammanträdesdatum för styrelsen 2017 - B
§ 2 Anmälningsärenden - B
§ 3 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 4 Uppföljning av likabehandlingsarbetet - Lars Kaggskolan - I
§ 5 Navigatorskolan - Uppföljning av verksamheten - I
§ 6 Information om kostverksamheten - I
§ 7 Remiss - Betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66) - I
§ 8 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I
§ 9 Information från förbundschefen
- Betänkandet "En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77).
2017-02-23  Till protokollet>>
§ 10 Remissvar - Betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66) - B
§ 11 Anmälningsärenden - B
§ 12 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 13 Projekt Mångkulturell kompetens - Lägesrapport - I
§ 14 BETT-mässan 2017 - Återrapportering - I
§ 15 Vård- och omsorgscollege - Lägesrapport - I
2017-03-30 Till protokollet>>
§ 16 Presentation av ny rektor - I
§ 17 Godkännande av Årsredovisning 2016 - B
§ 18 Avtal om finansiering för vård- och omsorgscollege i Kalmar län - B
§ 19 Revidering av delegationsordning - B
§ 20 Anmälningsärenden - B
§ 21 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 22 Utveckling av gymnasieförbundets varumärke, interna löften utifrån arbetsgivarrollen - I
§ 23 Uppföljning av likabehandlingsarbetet - Jenny Nyströmsskolan - I
§ 24 Information från förbundschefen
- Upphandling digital kompetens - I 
§ 25 Remisser från Skolinspektionen - I
§ 26 Budgetprognos efter två månader - I
§ 27 Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2017/2018 - I
2017-04-27 Till protokollet>>
§ 28 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning till läsåret 2017/2018 - B
§ 29 Ajournering - B
§ 30 Yttrande över ansökan från CIS i Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar - B
§ 31 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola, Dag Hammarskjöldgymnasiet om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar - B
§ 32 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om godkännande för särskild variant vid Dag Hammarskjöldgymnasiet i Kalmar - B 
§ 33  Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, Fria Läroverken i Kalmar om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Kalmar - B 
§ 34 Anmälningsärenden - B 
§ 35 Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 36  Förbundets systematiska förebyggande och hälsofrämjande arbete vad gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak - I 
§ 37  Gymnasieförbundets lokalbehovsplan - I 
§ 38 Budgetprognos efter tre månader - I 
§ 39  Revisionsberättelse för år 2016 - I 
§ 40 Information från förbundschefen - I
- Upphandling av digital kompetens

2017-06-01 Till protokollet>>
§ 41 Gymnasieförbundets varumärke - löften - B
§ 42 Anmälningsärenden - B
§ 43 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 44 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - I
§ 45 Personalpolitiskt program och kompetensförsörjningsplan - I
§ 46 Utvärdering av justerad organisation 2016-01-01 - I
§ 47 Budgetprognos efter fyra månader - I
§ 48 Budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020 - I
§ 49 Information från förbundschefen
- Rekrytering av SYL-lärare
- Konferensen "Framtidens lärande" i Stockholm 23-24 maj
- Pactadagarna i Stockholm 9-10 maj 
2017-08-31 Till protokollet>>
§ 50 Godkännande av dagordning - B
§ 51 Presentation av nya rektorer och skolpsykolog - I
§ 52 Personalpolitiskt program och kompetensförsörjningsplan - B
§ 53 Anmälningsärenden - B
§ 54 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 55 Information om verksamheten vid skolornas bibliotek - I
§ 56 Information om verksamheten vid resurscentrum, Lars Kaggskolan - I
§ 57 Ekonomisk konsekvens för eventuellt byte av logotype - I
§ 58 Kvalitetsuppföljningar - I
- Trivselenkät, vårterminen 2017
- Kursutvärderingar, läsåret 2016/2017
§ 59 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev
(jan 2017-juni 2017) - I
§ 60 Information från förbundschefen - I
- Skolinspektionen granskar huvudmannens styrning av gymnasieskolan 
§ 61 Kontaktpolitikernas verksamhetsbesök läsåret 2017/2018 - I
§ 62 Skolornas aktiviteter vid skolstart - I
2017-09-28 Till protokollet>>
§ 63 Grafisk profil och framtagande av ny logotype - B
§ 64 Anmälningsärenden - B
§ 65 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 66  Ansökningar till Skolverket om nationella idrottsutbildningar (NIU) - I
§ 67  Riktade insatser för nyanländas utbildning - Lägesrapport - I
§ 68 Lägesrapport efter årets antagning - I
§ 69  Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI) - I
§ 70 Budget- och verksamhetsmål 2018 - information och avstämning - I
§ 71  Information från förbundschefen - I

 

2017-11-03 Till protokollet>>
§ 72 Godkännande av dagordning
§ 73 Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI) - B
§ 74 Delårsbokslut 2017 - B 
§ 75 Avskrivning av fordring - B 
§ 76 Anmälningsärenden - B 
§ 77 Anmälan av delegationsärenden - B 
§ 78 Förslag på preliminär utbildningsorganisation 2018/2019 - I
§ 79 Projekt Studiehandledning på modersmålet - I 
§ 80 Projekt Mångkulturell kompetens - Uppföljning - I
§ 81 Rapport från dialogmötet 2017-09-28 om ANDT - I
§ 82 Samverkansmöte i ANDT-frågor - I
§ 83 Ersättningsnivå för inackorderingstillägg - I
§ 84 Information från förbundschefen - I

2017-11-23 Till protokollet>>
§ 85  Godkännande av dagordning - B
§ 86 Preliminär utbildningsorganisation 2018/2019 - B
§ 87 Budget- och verksamhetsmål 2018 - Ekonomisk planering 2019-2020 - B
§ 88 Rapport för intern kontroll 2017, ekonomifunktionen - B 
§ 89 Interna kontrollpunkter 2018 - B
§ 90 Anmälningsärenden - B
§ 91 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 92 Budgetprognos efter 10 månader - I 
§ 93 Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2017 - I
§ 94 Revidering av policyn "Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak" - I
§ 95 Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - Läsårsrapport 2016/2017 - I
§ 96 Information om incident mellan två elever - I
§ 97 Brev till vårdnadshavare om elevernas fester - I
2017-12-14 Till protokollet>>
§ 98 Godkännande av dagordning - B
§ 99 Attestplan - kontroll av ekonomiska transaktioner 2018 - B
§ 100 Firmatecknare och övriga behörigheter 2018 - B
§ 101 Bidrag till fristående gymnasieskolor, samlingsbeslut 2018 - B
§ 102-123 Bidrag till fristående gymnasieskola, enskilda beslut 2018 - B
§ 124 Revidering av policyn Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak läsåret 2017/2018 - B
§ 125 Ansökan till Skolverket om nationell idrottsutbildning med fotboll - B
§ 126 Ansökan till Skolverket om nationell idrottsutbildning med simning- B
§ 127 Ansökan till Skolverket om nationell idrottsutbildning med fäktning - B 
§ 128 Sammanträdesplan för styrelsen 2018 - B 
§ 129 Anmälningsärenden - B
§ 130 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 131 Lönepolitiska riktlinjer 2018 - I 
§ 132 Information från förbundschefen - I
- Arbetsmarknaden för ungdomar 
§ 133 Elevkåren vid Lars Kaggskolan, sektionernas värdegrundsarbete - I
§ 134  Redovisning av CAN-enkäten - I
§ 135  Åtgärdsplan för ej uppfyllda delmål 2017 - I
§ 136  Inställda kontaktpolitikerbesök - I
§ 137 Jenny Nyströmsskolans Live Aid-konsert till förmån för Musikhjälpen 2017 - I