Protokoll 2018

Direktlänkar till protokollen finns i menyn till höger.
För innehållsförteckning, klicka på önskat datum nedan.

B = Beslutsärenden
I = Informationsärenden

2018-12-13
2018-12-13, § 95

2018-11-22
2018-10-31
2018-09-27
2018-08-30
2018-05-31
2018-04-26

2018-03-29
2018-02-16

2018-02-16  Till protokollet>>
§ 1 Godkännande av dagordning
§ 2 Anmälningsärenden - B 
§ 3  Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 4   Projektet " Integrering av språkpraktiken i undervisningen" - Lägesrapport - I
§ 5  Samlastningscentral för samordnad varudistribution - Utvärdering - I 
§ 6  Campus Storken 4 - I 
§ 7  Asylsökande över 18 år som vill studera vidare på ett nationellt program - I 
§ 8  Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev (aug-dec 2017) - I 
§ 9  Information från förbundschefen
- Skolinspektionens beslut efter genomförd kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot den nationella målen
- Skolinspektionen granskar förekomsten av utmanande undervisning för högpresterande elever
§ 10  Garanterad undervisningstid för elever på språkintroduktionsprogram - I
     
2018-03-29 Till protokollet>>
§ 11 Inkommen skrivelse om inställda lektioner - I
§ 12 Godkännande av Årsredovisning 2017 - B
§ 13 Anmälningsärenden - B
§ 14 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 15 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - I
§ 16 Presentation av årets UF-skola, Stagneliusskolan - I
§ 17 Grafisk profil och logotype - Lägesrapport - I
§ 18 Information från förbundschefen - I 
§ 19 Information om dataskyddsförordningen, GDPR - I 
§ 20  Dialogmöten med medlemskommunerna kring framtida finansiering - I 
§ 21 Budgetprognos efter två månader - I
§ 22 Politiska partiers tillträde till skolorna i samband med valrörelsen 2018 - I
§ 23 Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2018/2019
§ 24 Remisser från Skolinspektionen
   
2018-04-26  Till protokollet>>
§ 25 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning till läsåret 2018/2019 - B
§ 26 Ny logotype för Kalmarsunds gymnasieförbund - B
§ 27 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om godkännande för särskild variant inom estetiska programmet vid Dag Hammarskjöldgymnasiet - B
§ 28 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om godkännande för särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet, vid Dag Hammarskjöldgymnasiet - B
§ 29 Yttrande över ansökan från CIS i Kalmar om godkännande för nationellt godkänd idrottsutbildning, golf - B
§ 30 Yttrande över ansökan från CIS i Kalmar om godkännande för nationellt godkänd idrottsutbildning, fäktning - B
§ 31 Framställan om medflytt av skolpeng vid utlandsstudier - B 
§ 32 Ny dataskyddsförordning, GDPR 2018-05-25 - B
§ 33 Anmälningsärenden - B
§ 34 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 35 Digitalisering av undervisning - I
§ 36 Inackorderingstillägg hösten 2018 - I
§ 37 Budgetprognos efter tre månader - I
§ 38 Revisionsberättelse för år 2017 - I
§ 39 Information från gymnasiesärskolans kontaktpolitiker - I
§ 40 Information från förbundschefen - I
- Rekrytering av skolläkare
- Campus Storken 4 - Lägesrapport
   
2018-05-31 Till protokollet>>
§ 41 Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats - B 
§ 42  Ramhyresavtal för Campus Storken 4 - B 
§ 43  Regler för inackorderingstillägg - B 
§ 44  Anmälningsärenden - B 
§ 45  Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 46  Redovisning av elevernas närvaro - I 
§ 47  Information om Ung Företagsamhet - I 
§ 48  Information om verksamhetsutvecklingsfonden - I 
§ 49  Bidrag till friskolor - I 
§ 50  Budgetprognos efter fyra månader - I 
§ 51  Information från förbundschefen
- Ny arbetsgivarorganisation - SOBONA
- Pactadagarna i Stockholm 29-30 maj 2018
- Kommunledningsmöte 25 maj 2018
   
2018-08-30 Till protokollet>>
§ 52 Presentation av ny rektor
§ 53 Avräkning av friskolebidrag - B
§ 54 Anmälningsärenden - B
§ 55 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 56 Åtgärdsplan för Ung Företagsamhet - I
§ 57 Kvalitetsuppföljningar
- Trivselenkät vårterminen 2018
- Kursutvärderingar läsåret 2017/2018
§ 58 Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats - I
§ 59 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev (jan-juni 2018) - I
§ 60 Lägesrapport kring nyanlända och asylsökande - I
§ 61 Information från förbundschefen
- Kalmarsunds pride 2018
   
2018-09-27 Till protokollet>>
§ 62 Godkännande av dagordning - B
§ 63 Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats - B 
§ 64 Anmälningsärenden - B 
§ 65 Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 66 Lägesrapport efter årets antagning - I 
§ 67 Riktade insatser för nyanländas utbildning - slutredovisning - I 
§ 68 Uppföljning av inställda lektioner - I 
§ 69 Trygghetsåtgärder vid Lars Kaggskolan - B
§ 70 Revidering av förbundsordningen - I 
§ 71 Information från förbundschefen
- Nya gymnasielagen
- Ändringar i skollagen under 2018 till 2019
   
2018-10-31 Till protokollet>>
§ 72 Delårsbokslut 2018 - B 
§ 73  Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund - B 
§ 74 Anmälningsärenden - B 
§ 75 Anmälan av delegationsbeslut - B 
§ 76 Ny inriktning på bygg- och anläggningsprogrammet; mark- och anläggning, lärling - I 
§ 77 Förslag på preliminär utbildningsorganisation 2019/2020 - I 
§ 78 Ölands Gymnasium - byte av skolnamn - I
§ 79 Information från förbundschefen
- Avveckling av Plusgymnasiet i Kalmar
- Branschrådsmöte
   
2018-11-22 Till protokollet>>
§ 80 Preliminär utbildningsorganisation 2019/2020 - B
§ 81 Budget- och verksamhetsmål 2019 - Ekonomisk planering 2020-2021 - B
§ 82 Ny inriktning på bygg- och anläggningsprogrammet; mark- och anläggning, lärling - B
§ 83 Ölands Gymnasium - byte av skolnamn - B
§ 84 Rapport för intern kontroll 2018, ekonomifunktionen - B
§ 85 Interna kontrollpunkter 2019 - B
§ 86 Anmälningsärenden - B
§ 87 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 88 Ansökan till Skolverket om nationell idrottsutbildning, innebandy - I
§ 89 Det kommunala aktivitetsansvaret - Läsårsrapport 2017/2018 - I
§ 90 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2019-2021 - I
§ 91 Införande av lås- och passersystem - I
§ 92 Budgetprognos efter 10 månader - I
§ 93 Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2018 - I
§ 94 Information från förbundschefen
- Revidering av förbundsordningen
- Skrivelse till elev och vårdnadshavare
   
2018-12-13 § 95 Beslut om revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund samt upphävande av tidigare beslut - B
   
2018-12-13 Till protokollet>>
§ 96 Attestplan - kontroll av ekonomiska transaktioner 2019 - B
§ 97 Firmatecknare och övriga behörigheter 2019 - B
§ 98 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, samlingsbeslut - B
§ 99-122 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2019, enskilda beslut - B
§ 123 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2019-2021 - B
§ 124 Ansökan till Skolverket om nationell idrottsutbildning, innebandy - B
§ 125 Anmälningsärenden - B
§ 126 Anmälan av delegationsbeslut - B
§ 127 Daneil Nilsson, speciallärare i matematik - pristagare Guldäpplet - I
§ 128 Funktionshinderpolitik - I
§ 129 Sammanträdes- och utbildningsplan för styrelsen 2019 - I
§ 130 Information från förbundsordförande och förbundschef - I