GYF / Utbildning / SFI - Svenska för invandrare / SFI yrkesinriktade språkundervisning

SFI och yrkesinriktad språkundervisning

Publicerad: 2015-06-10 10:42

Den nystartade yrkesinriktade verksamheten på Axel Weudelskolan består av tre delar, ett yrkesspår, ett näringslivsspår och språkpraktik för elever som studerar svenska på Axel Weüdelskolan.

Yrkesspåret är en del av det nya SFI och startade i januari 2015 och innebär SFI-undervisning 15 timmar per vecka och yrkesorientering inom vård, hälsa och omsorg och transport och fordon 15 timmar per vecka. Det erbjuder elever språkträning inom vård, hälsa och omsorg och transport och fordon. Målet är att stärka den studerande i det svenska språket genom en tidig orientering inom ett yrkesområde. Denna termin har de studerande gått på flera studiebesök och effekten av studiebesöken resulterade i en mässa/utställning som genomfördes vid två tillfällen.

Näringslivsspåret är också en del av det nya SFI och startade i januari 2015. Syftet är att integrera näringslivs-och arbetsmarknadsfrågor i språkundervisningen för att stärka elevers yrkeskunskaper och öka möjligheterna till arbete. Det görs genom att ett hundratal elever får träffa inbjudna representanter från olika arbetsmarknadsområden, ställa egna frågor som de sedan arbetar vidare med i sin respektive klass. Under våren har det genomförts fyra temaseminarier utifrån ett nytt pedagogiskt koncept med dialog och samtalsledare inför publik i aulan med olika föreläsande gäster. Bl a om näringslivet i regionen med Svenskt Näringsliv, utbildningsvägar efter SFI med Linnéuniversitetet, praktiska tips inför arbetssökande och goda exempel med fd elever som kom och inspirerade och gav goda råd utifrån deras väg från studier till arbete inom offentlig sektor.

Språkpraktiken som är en del i SFI:s verksamhet har visat sig vara ett framgångskoncept, både gällande snabbare språkinlärning, möjlighet till arbete och en snabbare integration. Det är utifrån ett genomtänkt pedagogiskt och beprövat koncept där praktiken anpassas och skräddarsys för varje elev. Mellan januari – maj, 2015, har 41 elever varit ute på 49 arbetsplatser varav 20 elever fått arbete. Noggranna kartläggningar, goda kontakter och samarbetspartners, studiebesök och täta praktikuppföljningar är grunden för det framgångsrika, kvalitativa arbetet med språkpraktik.