GYF / Utveckling & kvalitet / ANDT - drogförebyggande arbete

Gymnasieförbundets drogförebyggande arbete

Kalmarsunds gymnasieförbund för kontinuerligt ett drogförebyggande arbete. Förbundet står tillsammans med socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, omsorgsnämnden Södermöre kommundelsnämnd och samhällsbyggnadsnämnden bakom det drogpolitiska programmets mål 2016 – 2020. Målen relaterar till CAN-rapportens (2015) mätvärden från enkäten som gäller eleverna i gymnasiets årskurs 2 (och grundskolans årskurs 9). 

Kalmar kommun har en högre andel vuxna med riskabla alkoholvanor än riket och andelen har ökat mellan de senaste mätningarna.

I gymnasiets årskurs 2 finns en positiv trend vad gäller andelen alkoholkonsumenter men Kalmar ligger över riksgenomsnittet  - även vad gäller andelen intensivkonsumenter. Flickor i årskurs 2 ligger klart över rikssnittet vad gäller rökning. Andelen narkotikaanvändare ligger enligt rapporten konstant men där skola och polis ser en alltmera tillåtande inställning bland ungdomar.

Drogpolitiska programmets mål 2016 – 2020:

  • Andelen kvinnor och män med riskabla alkoholvanor ska minska. Vid programperiodens slut ska Kalmar kommun ligga i nivå med riket som helhet.

  • Andelen flickor och pojkar som röker ska minska. Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter för flickor och pojkar i årskurs nio, minst 15 procentenheter i gruppen flickor i år två på gymnasiet och minst 5 procentenheter för pojkar i år två på gymnasiet i förhållande till mätvärden 2015.

  • Andelen flickor och pojkar som intensivkonsumerar alkohol ska minska. Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter i gruppen flickor och pojkar i förhållande till mätvärden 2015.

  • Andelen flickor och pojkar som använder narkotika ska minska. Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter i gruppen flickor och pojkar i  förhållande till mätvärden 2015.

Här kan ni läsa om de aktiviteter som gymnasieförbundet gör inom det drogförebyggande arbetet.

Kontakt

Kjerstin Brandt

Samordnare för ANDT-frågor

Kurator, Stagneliusskolan

0480-45 15 92

Policy för alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak

Rutin för elever vid bruk eller missbruk