GYF / Utveckling & kvalitet / Särskilt Yrkesskicklig Lärare

Särskilt yrkesskicklig lärare

Skickliga lärare är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna till att eleverna ska nå goda resultat i skolan. Genom att inrätta tjänster för särskilt yrkesskickliga lärare vill gymnasieförbundet förbättra elevernas resultat och kvaliteten i undervisningen.

De bästa lärarna inom gymnasieförbundet får därmed möjligheter att sprida goda arbetssätt samt stärka och inspirera kollegor och på så sätt bidra till att allt fler elever får del av en bättre undervisning. Förbundet vill också stimulera yrkesskickliga lärare att kunna göra karriär inom läraryrket, utan att behöva sluta undervisa. Gymnasieförbundet vill också stimulera yrkesskickliga lärare att kunna göra karriär inom läraryrket, utan att behöva sluta undervisa.

En särskilt yrkesskicklig lärare:

 • undervisar till största delen i sin tjänst och fungerar som förebild för andra lärare
 • sprider “goda arbetssätt” och står för en delningskultur
 • ligger i framkant i användandet av digitala verktyg i undervisningen
 • arbetar kollegialt, sprider "goda arbetssätt" och främjar en delarkultur inom förbundet
 • tillsammans med kollegor arbetar med formativa lärprocesser och ger dem förutsättningar att ta till vara på och utveckla sin digitala kompetens
 • planerar och leder KPT-dagar under temat didaktik/undervisningsmetoder
 • kopplar aktuell forskning till utvecklingsarbetet
 • tar stort ansvar för hela verksamhetens pedagogiska utvecklingsarbete för att nå uppsatta mål och resultat, både på den egna skolan och i ett förbundsövergripande perspektiv

Kvalifikationer för att bli särskilt yrkesskicklig lärare:

 • Du är legitimerad lärare eller behörig lärare i yrkesämne*
 • Du kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • Du har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • Du bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

* legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen eller behörig lärare i yrkesämne enligt 2 kap. 18 §.

En särskilt yrkesskicklig lärare har redan:

 • gedigna kunskaper i ditt ämne/ämnesområde och dess didaktik som omsätts till en god kvalitet i din undervisning
 • ett stort antal metoder och arbetssätt att tillämpa i syfte att förbättra elevernas studieresultat
 • en förmåga att se alla elevers behov och får dem att anstränga sig för att lära sig mer så att deras resultat förbättras
 • ett intresse av att driva utveckling och ständiga förbättringar som leder till högre kvalitet i undervisningen och ökad måluppfyllelse
 • en god kollegial förmåga och kan uppvisa ett gott samarbete med såväl elever, medarbetare och skolledning
 • legitimitet i det egna kollegiet
 • ett intresse av att utveckla sin egen och andras professionalism

Den särskilt yrkesskickliga läraren behåller sin nuvarande arbetsplats och rektor, men får vara beredd på att eventuellt byta program och skola inom gymnasieförbundet om uppdraget så kräver. Uppdraget som särskilt yrkesskicklig lärare är tidsbegränsat.

Särskilt yrkesskickliga lärare får ett tillägg till sin nuvarande tjänst innebärande ett särskilt lönetillägg om 5000 kronor per månad (för heltid) under uppdragstiden. SYL kommer att ingå i ordinarie löneöversyner under perioden.