VUF-projektet STÄVA stärker elevers välmående

Camilla och Maria som driver projektet STÄVA tillsammans.

Camilla Ahlström och Maria Prim, lärare på Stagneliusskolan, driver tillsammans projektet STÄVA; stärka elevers välmående i skolan. Projektet startade redan våren 2017, men har sedan februari 2019 delvis drivits som ett VUF-projekt.

Starten för projektet kom sig i att det fanns ett behov hos eleverna på skolan. Ungas ohälsa började i allt större omfattning att presenteras. Genom dokumentärer, granskningar, forskningsstudier och tidningsartiklar kunde Camilla och Maria ta del av ungas men också anhörigas berättelser kring ett mående som var allt annat än önskat. Mörk statistik illustrerade tydligt hur ohälsan hos unga hade ökat och troligtvis skulle fortsätta göra så. Skolan förklarades av bland annat skolverket och folkhälsomyndigheten vara en bidragande orsak. För lärarna Maria och Camilla blev det och är fortfarande idag en verklighet då de möter dessa ungdomar i sitt dagliga arbete och ungdomarna söker sig till lärarna för hjälp och stöttning. Eleverna vittnade om den jobbiga stressen som började ta över mer och mer. 

STÄVAs ledord är egenkontroll som till viss del bygger på väl beprövade teorier. Egenkontroll (se modell nedan) delas upp i två delar; den yttre och den inre. Den yttre syftar på elevens möjlighet att vara delaktig i lärprocessen och utformningen av de kurser som de har i skolan. Även en god struktur i arbetet är en del av den yttre kontrollen. Den yttre är svår för eleven att själv gör något åt, då det främst handlar om lärarens förhållningssätt. Den inre syftar istället på elevens förmåga att planera, strukturera och hantera det hen ställs inför. I det kan lärare ge stöttning och visa exempel på hur eleven kan planera, studieteknik, knep för att komma igång med arbetet osv. Det är förmågor vi alla behöver öva på då det inte är en medfött. 

Engen kontroll handlar om två delar. En inre del och en yttre.
 

Utifrån STÄVA:s skapta modell började Camilla och Maria arbeta fram material som både de och deras kollegor kan använda sig av i klassrummet. De skapade även material som gavs till eleverna via classroom. Materialet syftar till att stärka och jobba med både den yttre och den inre kontrollen. 

En del av STÄVAs arbete handlar också om att implementera kooperativt lärande på Stagneliusskolan. Detta då arbetsmetoden genom forskning har visat sig ha goda effekter på både lärandet och välmåendet. Kooperativt lärande bygger på att läraren organiserar lärandet i klassrummet på så sätt att det blir ett strukturerat samarbete mellan lärare och elev och elev och elev. Arbetssättet utgår ifrån att fem grundprinciper uppfylls. För att förklara och visa arbetsmetoden har de genomfört roliga och praktiska workshops med kollegorna.  

Workhops med kollegor
 

STÄVA finns även på instagram under namnet lärarmöjligheter.