Jenny Nyströmskolan / Aktuellt / Nyhetsarkiv / Handlingsplan med anledning av Covid-19 vid skolstart

Handlingsplan med anledning av Covid-19 vid skolstart

Publicerad: 2020-08-14 20:42

På Jenny Nyströmskolan har vi vidtagit en rad olika åtgärder för att våra elever och personal ska känna sig trygga vid skolstart.

Skolstart 2020

Efter en vår då gymnasieskolorna runt om i landet bedrivit sin verksamhet i form av fjärrundervisning är nu utgångspunkten att elever och personal ska vara i skolan och att undervisningen ska bedrivas på plats i skolans lokaler. (Detta givetvis under förutsättning att man inte har symptom på Covid-19). För individer som hör till en av Socialstyrelsen identifierad riskgrupp kan, under vissa förutsättningar, särskilda lösningar behövas.

Varje skola har i uppgift att planera sin verksamhet med utgångspunkt i de direktiv som finns och i Folkhälsomyndighetens riktlinjer om hygien, avstånd, samlingar o.s.v. Allt i syfte att minimera och förebygga riskerna för smittspridning så långt det är möjligt utifrån varje skolas lokalmässiga och organisatoriska förutsättningar.

Här följer en lista över de konkreta åtgärder skolan vidtagit:

Information
• Alla elever informeras i samband med upptakten om vikten av att följa de instruktioner som ges.
• Mentorer för kontinuerlig dialog med sina respektive klasser om vikten av att följa de direktiv som finns.
• Skolsköterskorna kommer att vara med och informera i aulan i samband med upprop för årskurs 1. Till årskurs 2 och 3 kommer skolsköterskorna att spela in en informationsfilm.
• Skyltning kommer att finnas i skolans lokaler med påminnelser om att följa direktiven.
• Eleverna uppmanas att vänta med att öppna sitt skåp om skåpsgrannen är där.

Hygien, städning
• Utökad städning av alla kontaktytor och toaletter.
• Handsprit i matsal, varje klassrum och allmänna utrymmen.
• Utökade städ- och hygienrutiner i matsalen.

Organisation
• Fyra olika uppstartstider för elever i årskurs 1 för att undvika storsamling den 18 augusti.
• Högertrafik gäller i korridorer.
• Lektionssalar låses inte för att undvika trängsel i korridorerna.
• Utökade lunchtider i restaurangen.
• Beredskap att vidta ytterligare åtgärder i samband med skollunchen om så behövs.
• Anpassade introduktionsaktiviteter i samband med skolstarten.
• Anpassade aktiviteter under Klassens dag.
• Föräldramötet i årskurs 1 genomförs digitalt.
• Uteidrott så mycket som möjligt.
• Restriktivitet med externa besökare på skolan samt med resor för såväl elever som personal.
• Inga schemabrytande aktiviteter som kräver storsamling.

Vi följer givetvis utvecklingen noga både nationellt, regionalt och lokalt. I dagsläget bedöms smittspridningen väldigt låg i vår trakt men om detta förändras till det sämre kommer nya bedömningar av vad som är nödvändiga åtgärder att göras. Även nationella direktiv och riktlinjer kan naturligtvis komma att förändras.