Källkritik

Källkritisk metod

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier:

  • Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk?
  • Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?
  • Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor?
  • Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse företräds? Vad vill avsändaren egentligen?

Ett lätt sätt att täcka in de här fyra punkterna är att komma ihåg en enda fråga: Vem säger vad till vem i vilket syfte och när?

Vem? Vem har skrivit informationen? Är denne kunnig inom ämnet? Vem är det som står bakom - en organisation, ett företag, en skola, ett politiskt parti?

Vad? Kolla på innehållet - stämmer det? Låter det rimligt? Kan du kolla upp informationen någon annanstans? Har man använt källor som du kan kolla på? Är de källorna trovärdiga?

Till vem? Vem är den tänkta mottagaren? Riktar man sig till barn eller vuxna? Till allmänheten eller till de som redan är väldigt kunniga inom ämnet?

I vilket syfte? Varför publiceras informationen? Vad är det man vill? Vill man sälja något, uppmärksamma något särskilt, väcka debatt och känslor? På vilka sätt tror du att detta kan påverka informationen?

När? Har det hänt viktiga saker inom ditt ämne under en viss tidsperiod? Var passar informationen in i den tidsperioden? Har informationen hunnit bli gammal? Detta är olika viktigt beroende på vad det är du är ute efter att ta reda på.

Utöver dessa frågor är det även relevant att fundera på hur nära källan är till det den beskriver. Här delar man in källor i primärkällor, sekundärkällor, tertiärkällor osv. Ibland kallas de även förstahands-, andrahands- och tredjehandskällor. 

Primärkällor - är där när något händer. Det kan handla om ett ögonvittne, eller kvarlevorna från ett djur från en viss tid. Det kan även handla om forskare som själva har genomfört egna studier, laborationer etc. 

Sekundärkällor - sammanfattar eller återberättar det en primärkälla säger. Det kan vara en tidnignsartikel, en forskningsrapport som sammanfattar forskning eller någon som återberättar vad någon annan har berättat för dem. 

Tertiärkällor - sammanfattar eller återberättar en sekundärkälla. 

Det är alltid bra att komma så nära primärkällan som möjligt, eftersom information lätt tolkas, missförstås eller förändras desto fler bearbetningar den har gått igenom. 

 

Undervisning i källkritik

Vi på biblioteket kommer ut till alla klasserna på skolan och pratar om källkritik och att kritiskt granska sin omvärld. Då går vi igenom mer än vad som står här. Du kan repetera det vi pratade om i din klass genom att gå till den här sidan.

Du är alltid välkommen med frågor om du undrar något eller behöver hjälp med att granska information.

Vara kritisk mot bilder

Bilder lurar oss ofta - antingen genom att vara manipulerade eller genom att bekräfta normer i samhället som påverkar oss. 

Tineye.comLadda upp en bild och granska den - t.ex. om den blivit beskuren eller var den först publicerades

Lektionsmaterial kring könsnormer i bildspråk (Statens medieråd)

Om rasistiska stereotyper i bildspråket

Kunskapsporten