Jenny Nyströmskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Elevhälsan / Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare

Till skolhälsovården kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog arbetar utifrån en helhetssyn på eleven och med hälsofrämjande samt förebyggande insatser.

I årskurs 1 erbjuds samtliga elever ett individuellt hälsosamtal hos skolsköterskan. Samtalet utgår ifrån ett frågeformulär som eleven fyller i enskilt. Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bland annat mat, motion och sömnvanor. Men även trivseln i skolan, fritidsintressen samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger tas upp i dessa samtal.

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt.

Drop-in

Varje dag mellan 10.00 och 11.00 har du möjlighet att träffa någon av skolsköterskorna utan att boka tid i förväg.

Tider hos skolläkare och skolpsykolog

Tid till skolläkaren och skolpsykolog bokas via skolsköterskorna.

Kontakta oss

Ingrid Brengesjö

Skolsköterska

för BF- NA och VO-programmen samt gymnasiesärskolan

0480-45 18 52

Cecilia Vernersson

Skolsköterska

för ES , HT IMA-- programmen samt samordnare för skolsköterskorna i GYF

0480-45 17 08

Lena Karlsson

Signatur: KLE

Skolsköterska

RL-programmt samt IMS och IMY

070-304 66 75

Skolläkare och skolpsykolog

Skolläkare - Axel Widigs

Skolpsykolog - Charlotte Blomqvist