Lars Kaggskolan / Kontakt / Elevhälsan

Elevhälsan

Skolan har till uppdrag att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan har i detta en förebyggande och hälsofrämjande roll.

Elevhälsan arbetar bland annat med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan ska också stödja enskilda elevers utveckling och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs strävan att nå målen för sin utbildningen.

Elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor och speciallärare/-pedagog.

Kalmarsunds Gymnasieförbund ingår tillsammans med Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun samt Landstinget i Kalmar län i ett projekt som handlar om att kartlägga alla resurser i kommunen runt barn och ungdomars psykiska hälsa.

Det finns en samlingsportal med information och länkar om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för barn och ungas psykiska hälsa. Klicka på länken nedan för att besöka portalen.
Kalmar kommuns webbportal för Barn och ungas psykiska hälsa >> 

CSN

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel.

CSN >>

Datorregler

Kalmarsunds Gymnasieförbund har beslutat att du som elev får låna en bärbar dator under din gymnasietid. Läs mer om gällande datorregler genom att klicka på länken nedan.

Datorregler >>

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på gymnasienivå t o m vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år. Du kan läsa mer om tillägget genom att klicka på länken nedan.

Inackorderingstillägg >>

Likabehandlingsplan

På Lars Kaggskolan är vi varandras arbetsmiljö och det ska inte förekomma kränkningar av något slag på skolan. Elever och personal skall alltid uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder. Läs mer om detta i dokumentet nedan.

Dokumentet för likabehandlingsplanen är under arbete.

Olycksfallsförsäkring

Kalmarsunds Gymnasieförbund har tecknat en olycksfallsförsäkring med Folksam för dels alla barn upp till 19 år, dels vissa andra grupper.

Olycksfallsförsäkring >>

Ordningsregler

Kaggs ordningsregler är till för att du och alla andra på skolan ska ha en arbetsmiljö och därmed studiemiljö som man trivs i.

Ordningsregler >>

Stipendier

Som gymnasieelev har du rätt att söka stipendier om du har studerat eller studerar vid några av förbundets skolor.

Stipendier >>

Värdegrundsarbete

På denna site hittar ni material som kan användas i arbetet med värdegrund och likabehandling i klassrummet.

Materialet har sammanställts av elevhälsan och biblioteket.

Länk till siten >>