Lars Kaggskolan / Kontakt / Tyck till

Tyck till!

Välkommen att lämna synpunkter och förbättringsförslag på Lars Kaggskolans verksamhet. Vi tar tacksamt emot synpunkter, förbättringsförslag och beröm för vi tror att dessa synpunkter utvecklar våra skolor.

Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi vill att alla våra verksamheter ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister, så att vi efter dialog med dig som vårdnadshavare, elev eller annan kund, får möjlighet att förbättra vår verksamhet".

Det enklaste och snabbaste sättet att framföra synpunkter och klagomål är direkt till den det berör t.ex. lärare, mentor, lots, rektor eller annan personal på skolan. Kontaktuppgifter till dessa personer hittar du på skolornas hemsidor.

Om du inte anser dig fått önskad hjälp eller förståelse vid sådan kontakt, eller om problemet är av allvarlig art, ska du kontakta huvudmannen. I denna situation ska synpunkter eller klagomål anmälas skriftligen i ett för ändamålet framtaget webbformulär (uppe till vänster). Personal på förbundskontoret handlägger därefter ärendet. I detta arbete kommer berörd skola att tillfrågas och vi kan även behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter.

När du skickar en fråga via webbformuläret registreras dina synpunkter/klagomål som en allmän handling. Allmänna handlingar har allmänheten och massmedierna rätt att läsa enligt offentlighetsprincipen.

Länk till webbformuläret hittar du här >>