Lars Kaggskolan / Om skolan / Covid-19 / Handlingsplan med anledning av Covid-19

Handlingsplan med anledning av Covid-19

Person som tvättar händerna

På Lars Kaggskolan har vi vidtagit en rad olika åtgärder för att våra elever och personal ska känna sig trygga. Åtgärderna är inom tre olika områden:

- Information
-Hygien, städning
-Organisation

Läsåret 20-21
Efter en vår då gymnasieskolorna runt om i landet bedrivit sin verksamhet i form av fjärrundervisning är nu utgångspunkten att elever och personal ska vara i skolan och att undervisningen ska bedrivas på plats i skolans lokaler. (Detta givetvis under förutsättning att man inte har symptom på Covid-19). För individer som tillhör en av Socialstyrelsen identifierad riskgrupp kan, under vissa förutsättningar, särskilda lösningar behövas.

Varje skola har i uppgift att planera sin verksamhet med utgångspunkt i de direktiv som finns och i Folkhälsomyndighetens riktlinjer om hygien, avstånd, samlingar o.s.v. Allt i syfte att minimera och förebygga riskerna för smittspridning så långt det är möjligt utifrån varje skolas lokalmässiga och organisatoriska förutsättningar.

Här följer en lista över de konkreta åtgärder skolan vidtagit:

Information
Alla elever informeras om vikten av att följa de instruktioner som ges.
Lotsar/mentorer för kontinuerlig dialog med sina respektive klasser hur vi tillsammans kan minska risken för smittspridning.
Skolsköterskorna besöker varje klass för att informera.
Omfattande skyltning i skolans lokaler med påminnelser om att följa direktiven.

Hygien, städning

 • Utökad städning av alla kontaktytor och toaletter.
 • Handsprit vid matsal och i varje klassrum.
 • Utökade städ- och hygienrutiner i matsalen.

Organisation

 • 25% av skolans elever (ca. 300 elever) har inte sin undervisning i skolan lokaler.
 • Matsalen har utökats med två nya lokaler med totalt ca. 80 platser.
 • Uteidrott så mycket som möjligt.
 • Restriktivitet med externa besökare på skolan samt med resor för såväl elever som personal.
 • Inga schemabrytande aktiviteter som kräver storsamling.
 • Möblering i klassrummen som minskar risk för smittspridning.
 • Uppställda dörrar i teorisalar under raster för att minska trängsel i korridorerna samt minska risken för smittspridning via dörrhandtag.
 • Elever uppmanas att vistas utomhus under raster.
 • Om möjligt uppmuntras undervisning utomhus.


Vi följer givetvis utvecklingen noga både nationellt, regionalt och lokalt.