Lars Kaggskolan / Om skolan / Ledningsdeklaration

Ledningsdeklaration

Elevers lärande är Lars Kaggskolans ansvar. Skolledningen arbetar för att synliggöra och skapa förståelse kring skolans mål och uppdrag.

Vi:

 • har en skola som elever och personal känner sig stolta över
 • utövar ett verksamhetsnära ledarskap
 • bidrar till en tillåtande atmosfär
 • har bra forum för samarbete och gemenskap
 • ger varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar

Vi som arbetar på Lars Kaggskolan:

 • har förståelse för skolans helhet och känner att alla verksamheter är lika viktiga
 • känner till och arbetar efter verksamhetsmålen och skolans utvecklingsplan
 • deltar aktivt i skolans utveckling
 • arbetar aktivt för att relationerna till skolans avnämare skall vara utvecklande och konstruktiva
 • har höga förväntningar på våra elever, oss själva och kollegor
 • har ett gemensamt ansvar för skolans trivsel och värdegrund

Alla elever på Lars Kaggskolan:

 • ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar
 • är välkomna oavsett bakgrund
 • upplever att de får det stöd som de är i behov av
 • känner sig trygga och trivs i skolan
 • tycker att utbildningen är inspirerande och utvecklande

Undervisningen på Lars Kaggskolan:

 • är individanpassad med eleven i fokus
 • resulterar i hög måluppfyllelse
 • utvärderas och följs upp regelbundet för att möjliggöra förbättring
 • utgår från gällande styrdokument och aktuell forskning

Detta uppnår vi genom att:

 • arbeta utifrån gällande styrdokument, nationella såväl som lokala
 • tillämpa aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • arbeta kollegialt och ta ett gemensamt ansvar för verksamheten
 • gemensamt arbeta för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö

Arbetsfördelning inom ledningsgruppen LÅ 2018-2019

Det pedagogiska arbetet vid resp. skolenhet leds och samordnas av respektive rektor, som särskilt ska verka för att utbildningen utvecklas i enlighet med gällande styrdokument d.v.s. skollag, läroplaner, förordningar och lokala politiska mål. Rektors allmänna ansvar innebär också att hålla sig väl förtrogen med det dagliga arbetet inom skolenheten. Rektor beslutar om skolenhetens inre organisation i enlighet med styrdokument, delegationsplanen och upprättad uppdragsbeskrivning.

Ledningsgruppen har ett gemensamt ansvar för att verksamheten som helhet styrs mot styrdokumenten:

 • ansvar för skolans övergripande strategiarbete och omvärldsanalys
 • ansvar för den samlade redovisningen och analysen av skolans resultat
 • övergripande ansvar för skolans samlade budget och inre miljö
 • ansvar för skolans övergripande organisation och dess utveckling
 • ansvar för den övergripande pedagogiska ledningen och utvecklingen
 • ansvar för kvalitetsarbete; planering, uppföljning och utveckling av utbildningen inom skolenheten
 • ansvar för personalen och tjänsteplaneringen inom respektive ansvarsområde
 • att besluta om anställning efter samråd och information i LSVG och CBG
 • arbetsmiljöansvar enligt upprättad uppgiftsfördelning
 • ansvar för KPT- och personalintroduktionsdagar inom ansvarsområdet
 • ansvar för att varje elev ges möjlighet till lärande och personlig utveckling så långt möjligt enligt utbildningens mål
 • ansvar för att elevs behov av särskilt stöd utreds, att eleven ges särskilt stöd och att åtgärdsprogram utarbetas.
 • ansvar för att individuell studieplan upprättas för varje elev, att den justeras utefter elevens behov och målsättning med utbildningen samt att den regelbundet följs upp
 • ansvar för att delegationsbeslut anmäls till direktionen
 • ansvar för att företräda sin egen enhet
 • ansvar för arbeta transparent genom att tydligt informera till sina medarbetare

Rektor Jonas Hallén (LK1)
Programansvar för Naturvetenskapsprogrammet och Hantverksprogrammet samt Biblioteket

Samordningsansvar för:

 • Elevkåren
 • VFU-placeringar
 • biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa
 • nationella prov

Rektor Kristofer Bengtsson (LK2)
Programansvar för Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet samt Elevhälsan

Samordningsansvar för:

 • skolans övergripande marknadsföring
 • svenska och engelska
 • matråd
 • RC och skolhälsovård
 • skolans krisgrupp

Rektor Inga Andersson (LK3)
Programansvar för Introduktionsprogrammen inklusive Navigatorskolan och kommunala aktivitetsansvaret

Samordningsansvar för:

 • modersmål
 • dispens och impro
 • Motivation leder till framgång

Rektor Märit Truuts (LK4)
Programansvar för Bygg- och Anläggningsprogrammet, Fordon och Transportprogrammet samt El-och Energiprogrammet

Samordningsansvar för:

 • samhällskunskap, religion, historia
 • ordförande för skolans lokala samverkansgrupp (LSVG)
 • lovskolor

Rektorer

Inga Andersson

Signatur: A

Rektor

IM-programmen

0480-45 17 71

072-705 56 73

Linda Blomdahl

Signatur: L

Programrektor

TE, VF-programmen

0480-45 16 05

070-214 27 03

Jonas Hallén

Signatur: H

Programrektor

HV och NA - programmet

0480-45 16 12

073-060 15 35

Märit Truuts

Signatur: T

Programrektor

BA, EE och FT - programmen

0480-45 16 11

070-214 83 74