Lars Kaggskolan / Om skolan / Projekt / Teknikstöd i skolan

Teknikstöd i skolan

Publicerad: 2012-09-27 17:38

Kalmarsunds Gymnasieförbund har beviljats 3,5 miljoner kronor utifrån ett regeringsuppdrag via Hjälpmedelsinstitutet till projektet Teknikstöd i skolan och projektgruppen lokalt består av personal från gymnasieförbundets samtliga skolor. Försöksverksamheterna kommer att bedrivas i Halmstad, Växjö och Kalmar under försöksperioden januari 2012 till juni 2013. Målgruppen är elever med kognitiva funktionsnedsättningar, både med och utan diagnos, i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Försöksverksamheterna ska stimulera skolhuvudmännen att använda teknik, lärverktyg och andra hjälpmedel på nytt sätt så att det bidrar till förbättrade studieresultat och ökar möjligheterna till arbete. Det här projektet kommer särskilt lämpligt med tanke på gymnasieförbundets satsning på datorer för både elever och lärare från och med hösten 2012. I uppdraget ingår även att öka kunskapen hos personalen genom fortbildning och kompetensutveckling om konsekvenserna av kognitiva svårigheter och hur olika tekniska lösningar kan underlätta för denna grupp. Elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska förses med kunskap om, och vana vid, att kompensera sina funktionsnedsättningar med hjälp av tekniken och därmed underlätta övergången ut i arbetsliv eller i vidare studier. Elever som ingår i projektet, och fullföljer det,  får behålla teknikstödet sedan de lämnat skolan ut i vidare studier, på praktik eller ut i arbetslivet.

Två arbetsterapeuter är anställda under projekttiden som en länk mellan tekniken och pedagogiken. Deras arbete är  bland annat att utvärdera situationen för de här eleverna och hitta lämpliga teknikstöd, till exempel surfplatta, ljudutjämningssystem, mobil eller ”appar” för att stötta eleven i skolarbetet. Dessa två arbetsterapeuter kommer att knytas till var sin elevhälsa, men kommer att arbeta mot alla skolor i förbundets fyra medlemskommuner.

Projektet kommer lokalt att ha en stor referensgrupp för att öka skolans kontaktnät ut i det övriga samhället och därmed öppna för en dialog med de samverkansparter som eleven kan dra nytta av.