Lars Kaggskolan / Om skolan / Utvecklingsplan

“KAGG, DIN GULDBILJETT TILL FRAMTIDEN”

En datorskärm som visar ett diagnostikprogram för bilar

Vi har programmen som ger dig jobb eller leder till vidare studier. Med din insats, vårt engagemang och kunnande, ser vi till att Du trivs och lyckas.

Normer, värden och inflytande

Elever och personal ska känna att Lars Kaggskolan är en skola att vara stolt över och där alla känner sig välkomna. Skolan ska vara ett forum för samarbete och gemenskap där alla har ett gemensamt ansvar för skolans trivsel och värdegrund. Skolans lotsar och EHT har en central roll och diskuterar likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, ordningsregler, rutiner kring klagomål och kränkningar med skolans elever så att alla känner delaktighet kring skolans verksamhet. Vidare finns pedagogiska råd där skolans elever ges möjlighet att vara aktivt delaktiga i skolans verksamhet.

Kunskap, utveckling och lärande

All personal i skolan arbetar utifrån nationella styrdokument, skolans verksamhetsmål och skolans utvecklingsplan. Undervisningen ska resultera i hög måluppfyllelse hos eleverna där alla lärare anpassar sin undervisning efter elevernas behov och förmåga. Detta mål uppnås genom att alla känner till och arbetar enligt fastställda rutiner med elever som riskerar att inte nå målen. Speciallärare och specialpedagog jobbar undervisningsnära, informerar och diskuterar med lärare om hur man kan arbeta i ett inkluderande och specialpedagogiskt perspektiv. Skolan genomför kontinuerliga lotskonferenser för att tidigt fånga upp elever som riskerar att ej nå målen.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kollegialt lärande är en naturlig del av utvecklingsarbetet i skolan. Skolledningen ger utrymme för personalen att träffas för att utveckla det kollegiala lärandet samt ger möjlighet för lärare att auskultera hos varandra med efterföljande feedback. I arbetslagen diskuteras
programmens examensmål och skapas en plan för hur målen ska nås och hur gymnasiearbetet utifrån detta ska genomföras.


Det formativa lärandet är en naturlig del i undervisningen genom att lärare strävar efter att klargöra lärandemålen och skapa ett formativt och lärande klimat i klassrummet.
Bedömningen av eleverna är likvärdig och rättsäker genom att arbetslag och ämneslag diskuterar kring bedömning (BFL). Ämneslagen sambedömer och jämför med resultat på NP och utvärderar resultaten ämnesvis årligen.

Digital kompetens

Personal och elever på Lars Kaggskolan ska ha en hög digital kompetens där datorn är ett naturligt verktyg i undervisningen för ökad motivation och högre måluppfyllelse.

Ta del av vår utvecklingsplan här (PDF) >>