Ölands utbildningscenter / Om skolan / Nyanländas lärande

Nyanländas lärande

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att stödja kommunala huvudmän till verksamhetsutveckling för nyanlända elever. Syftet är att stärka utbildningens kvalitet genom systematiska insatser och att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever och vid behov elever med annat modersmål än svenska.

Under hösten har gymnasieförbundet i samverkan med Skolverket arbetat fram en nulägesanalys och en åtgärdsplan som kan stärka utbildningen så att kunskapsresultaten höjs samt att likvärdigheten inom och mellan skolorna ökar. Bakgrunden till samarbetet är att gymnasieförbundet tagit emot många nyanlända elever i förhållande till folkmängden i medlemskommunerna.

Den 15 december tecknades en överenskommelse mellan Kalmarsunds gymnasieförbund och Skolverket som innebär att förbundet utifrån sin kartläggning erhåller medel från Skolverket för både verksamhetsutveckling och kompetensutveckling av personal. Genom dessa medel kommer förbundet att kunna göra en kraftfull satsning för att både på kort och lång sikt stärka nyanländas lärande och utbildning.