Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Personalrummet / Tjänsteplaneringsprocessen

Tjänsteplaneringsprocessen

Februari Grundorganisation och preliminär arbetslagstillhörighet presenteras.

Mars

Resurslakan - Skolledningen presenterar förslag till tjänsteunderlag utifrån:
verksamhetsnyttan, önskemål, bemanningsgruppens arbete etc. i arbetslagen.

Mars/april

Arbets- och ämneslag diskuterar förändringar/synpunkter/revidering.
Arbetslagsledare och ämnesansvariga återkopplar till skolledningen.
Maj Tjänsteförslag ut till medarbetare.

Hösten

Medarbetarnas önskemål (kurser, arbetslag, mentorskap etc.)
Skolledningen önskar att gemensamma lösningar diskuteras i arbets- och ämneslag.
Se blankett "16.08 Önskemål inför tjänsteplaneringsprocessen".
Förslag till resursoptimering mottages tacksamt!

December/januari Timplaner, ind. val, fördjupningskurser
Februari Elevernas val