Stagneliusskolan / Om skolan / Covid-19 / Åtgärder vi har vidtagit för att förhindra smittspridning i våra lokaler

Åtgärder vi har vidtagit för att förhindra smittspridning i våra lokaler

Här följer en lista över de konkreta åtgärder om Stagneliusskolan har vidtagit.

Information

 • Alla elever informeras kontinuerligt om vikten att följa de instruktioner som ges.
 • Mentorer använder Skolverkets material som underlag för kontinuerlig dialog med sina respektive klasser.
 • Skolsköterskorna besöker varje klass för att informera.
 • Omfattande skyltning i skolans lokaler med påminnelser om att följa direktiven.

Hygien, städning

 • Utökad städning av alla kontaktytor och toaletter.
 • Handsprit i matsal, varje klassrum och allmänna utrymmen
 • Utökade städ- och hygienrutiner i skolmatsalen.

Organisation

 • Elever i åk 2 och 3 får, med något undantag, fjärrundervisning fr.o.m. den 12/11
 • Fr.o.m. den 18/11 finns ett nytt salsschema som innebär att de flesta grupper/klasser som är på plats har tillgång till två klassrum.
 • Klassrummen hålls upplåsta så att eleverna kan gå in och sätta sig för att undvika trängsel i korridorerna.
 • Utökade lunchtider i restaurangen.
 • Uteidrott så mycket som möjligt.
 • Möten som exempelvis föräldramöten och utvecklingssamtal hålls digitalt.
 • Restriktivitet med externa besökare på skolan samt med resor för såväl elever som personal.
 • Inga schemabrytande aktiviteter som kräver storsamling.

Skolrestaurangen

 • Lunchpaket erbjuds för att undvika trängsel.
 • Ca hälften av sittplatserna har plockats bort.
 • Har markeringar i golv som påminnelse om att hålla avstånd.
 • Tar bort servering av bröd och andra livsmedel som plockas med händerna och sedan stoppas direkt i munnen.
 • Byter serveringsbesticken var 20:e minut.
 • Det finns en ökad tillgång till handsprit vid in- och utgångarna i restaurangen