Stagneliusskolan / Om skolan / Covid-19 / Handlingsplan med anledning av Covid-19 vid skolstart

Handlingsplan med anledning av Covid-19 vid skolstart

På Stagneliusskolan har vi vidtagit en rad olika åtgärder för att våra elever och personal ska känna sig trygga. Åtgärderna är inom tre olika områden:
- Information
- Hygien, städning
- Organisation

Skolstart 2020

Efter en vår då gymnasieskolorna runt om i landet bedrivit sin verksamhet i form av fjärrundervisning är nu utgångspunkten att elever och personal ska vara i skolan och att undervisningen ska bedrivas på plats i skolans lokaler. (Detta givetvis under förutsättning att man inte har symptom på Covid-19). För individer som tillhör en av Socialstyrelsen identifierad riskgrupp kan, under vissa förutsättningar, särskilda lösningar behövas.

Varje skola har i uppgift att planera sin verksamhet med utgångspunkt i de direktiv som finns och i Folkhälsomyndighetens riktlinjer om hygien, avstånd, samlingar o.s.v. Allt i syfte att minimera och förebygga riskerna för smittspridning så långt det är möjligt utifrån varje skolas lokalmässiga och organisatoriska förutsättningar.

Här följer en lista över de konkreta åtgärder skolan vidtagit:

Information

 • Alla elever informeras i samband med upptakten om vikten av att följa de instruktioner som ges.
 • Mentorer använder Skolverkets material som underlag för kontinuerlig dialog med sina respektive klasser.
 • Skolsköterskorna besöker varje klass för att informera.
 • Omfattande skyltning i skolans lokaler med påminnelser om att följa direktiven.

Hygien, städning

Organisation

 • Tre olika uppstartstider för elever i årskurs 1 för att undvika storsamling den 18 augusti.
 • Separata starttider för eleverna i årskurs 2 och 3 den 19 augusti.
 • Utökade lunchtider i restaurangen.
 • Beredskap att vidta ytterligare åtgärder i samband med skollunchen om så behövs
 • Anpassade introduktionsaktiviteter i samband med skolstarten.
 • Anpassade aktiviteter under samvarodag den 11/9.
 • Föräldramötet i årskurs 1 genomförs digitalt.
 • Uteidrott så mycket som möjligt.
 • Restriktivitet med externa besökare på skolan samt med resor för såväl elever som personal.
 • Inga schemabrytande aktiviteter som kräver storsamling.

Vi följer givetvis utvecklingen noga både nationellt, regionalt och lokalt. I dagsläget bedöms smittspridningen väldigt låg i vår trakt men om detta förändras till det sämre kommer nya bedömningar av vad som är nödvändiga åtgärder att göras. Även nationella direktiv och riktlinjer kan naturligtvis komma att förändras.

Åtgärder skolmatsalen

Så här förebygger vi smittspridning i skolrestaurangerna.

Åtgärder