Stagneliusskolan / Om skolan / Studieekonomi

Studieekonomi

TILL DIG SOM SKA BÖRJA GYMNASIET
och behöver veta mer om bidrag och busskort!

STUDIEBIDRAG

Du som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare får studiebidrag. Du behöver inte ansöka, utan bidraget betalas ut när skolan har meddelat CSN (Centrala studiestödsnämnden) att du studerar. Storleken på bidraget är 1 250 kronor per månad och ges i tio månader per år. Du kan få bidraget från och med kvartalet efter du har fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om du inte är svensk medborgare så måste du, via en speciell blankett, söka rätt till studiestöd från CSN. Blanketten kan du få av kurator eller studie- och yrkesvägledare på gymnasiet.

EXTRA TILLÄGG

För att få extra tillägg måste en ansökan göras. Sista ansökningsdag är 30 juni det läsår som du studerar. Det är CSN som prövar om du har rätt till extra tillägg. Tillägget prövas med hänsyn till dina och vårdnadshavarnas ekonomiska förhållanden. Mer information om detta kan du få genom kurator på gymnasiet.

INACKORDERINGSTILLÄGG

Inackorderingstillägg kan du få om du tänker studera på en skola som ligger på annan ort och det är svårt att pendla. Bidragets storlek beror på hur långt det är mellan hemmet och skolan. Bidraget söks via den som ansvarar för gymnasieutbildningen i din hemkommun. Du som bor i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga eller Torsås kommun söker via Kalmarsunds gymnasieförbund. Blankett kan du få från studie- och yrkesvägledaren eller Kalmarsunds gymnasieförbunds hemsida. Om du ska läsa på en fristående skola eller riksinternatskola och vara inackorderad, söker du inackorderingstillägg hos CSN.

RESOR

Om avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till busskort. Ansökan om busskort görs på särskild blankett som du kan få av din studie- och yrkesvägledare eller hämta från Kalmarsunds gymnasieförbunds hemsida. Elever på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan som har mer än sex kilometers färdväg mellan hemmet och skolan behöver ej sända ansökan om busskort. Busskortet gäller för två resor per dag under vardagar och kvitteras ut under några av de första dagarna på din gymnasieskola.

Ytterligare information om studieekonomi finner du på http://www.csn.se