Stagneliusskolan / Om skolan / Studieekonomi / Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning med bank id. I denna E-tjänst ansöker myndig elev (fyllda 18 år) själv, om eleven är under 18 år ska i stället vårdnadshavare ansöka.

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. (Skollagen 15 kap § 32). Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Vilka kan ansöka om inackorderingstillägg?

• Du som bor i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner och studerar på en kommunal skola eller Komvux på gymnasienivå, kan ansöka om inackorderingstillägg via Kalmarsunds gymnasieförbund.

• Du som studerar inom Kalmarsunds gymnasieförbund och är folkbokförd i annan kommun, ska ansöka om inackorderingstillägg i din hemkommun.

• Studerar du på en friskola eller folkhögskola, ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Elev som är andrahandsmottagen är inte berättigad till inackorderingstillägg.

Vad krävs för att få inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras eller att den totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar.

Med restid avses tiden från det du lämnar hemmet till normal skoldags början dvs. kl.08:10 och tiden från normal skoldags slut, 16:00, till dess du är hemma. Det är alltså inte ditt individuella schema som gäller.

Stöd till inackordering avser normalt fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och betalas ut i slutet på varje månad (from september tom maj). Detta är ett bidrag och kanske inte täcker hela den kostnad som eleven har på orten.

Inackorderingstillägget utbetalas endast om eleven verkligen är inackorderad och studerar på heltid. 

Observera att när eleven är beviljad inackorderingstillägg så är eleven inte berättigad till skolresekort/busskort, därför spärras skolresekortet omgående om inackorderingstillägget beviljas.

Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget.

Om förhållandena som legat till grund för denna ansökan om inackorderingstillägg ändras, ska du omgående meddela förändringen till Kalmarsunds gymnasieförbund. Felaktig utbetalning ska återbetalas.

Så här ansöker du om inackorderingstillägg:

• Ansökan sker genom E-tjänsten på Mina sidor, Kalmar kommun. Ansökan sker tidigast när höstterminen börjat eller senast den 20:e i den månad ansökan ska börja gälla ifrån. En ny ansökan görs inför varje nytt läsår. De flesta studierna sker tre läsår, vilket innebär tre ansökningar.

• Till ansökan bifogas kopia på hyreskontraktet eller intyg från hyresvärden. Intyget/avtalet kan bifogas i E-tjänsten eller skickas till Kalmarsunds gymnasieförbund.

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till?

Storleken på det belopp som du kan få för inackorderingstillägg hos Kalmarsunds gymnasieförbund baseras på avståndet (km) mellan den folkbokföringsadress och skolan, se tabell.

Inackorderingstillägg Läsår 22/23
Avstånd i km Kronor per mån 
0 - 84 1 883 kr
85 - 139 2 032 kr
140 - 259 2 168 kr
260 - 520 2 297 kr
521 - 2 426 kr

Ansökan om inackorderingstillägg